ebet,ebet平台

公历2021年01月15日 星期五

农历

佛历 2565 年

唁 电

来源:ebet 发布时间:2017年11月29日 分享到:

梦参长老治丧委员会:

惊悉当代佛门耆宿,一代高僧梦参长老安详示寂,我会同仁深表哀悼!

梦参长老世寿103 岁,僧腊87载,一生以弘法为家务,度人度己,弘法足迹遍及五大洲。长老早年曾于我省参学,并依止慈舟老法师、弘一大师等老一辈高僧,改革开放后参与重建闽南佛学院,并担任教务长一职,培育了众多僧才。长老修持精进、戒行严谨、为法忘躯,他的示寂是佛教界的一大损失,痛悼之余,伏愿长老于常寂光中,不舍众生,乘愿再来。

谨此电唁!

 

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ebet

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2017年11月29 日